... " و یاد ِ رفتار ِ ناشی ِ دلپذیر ِانگشتان تو، با گیسوان من". 

 

  

نفس | | 11