الآن حسه یه بچه ی کوچیک و دارم که بش اجازه دادن رنگای گواششو روی میز خالی کنه و رنگ بازی کنه... 

 

 

نفس | |