از مردائی که " با التماس، تهدیدهای ملیح ،خاطر نشان کردن همه ی محبت هایی که بی چشم داشت برات انجام داده که پس زدنش تورو متهم کنه به بی چشم و روئی ، قهر و کم محلی و بعضا داد کشیدن و هوار زدن و نقش ِ آدم ِقربانی بازی کردن و... " تو رو توی شرایط روحی روانی میزاره که نتونی بگی نه و مجبور میشی به  هر دلیلی " ترس ِ از دست دادن رابطه، غرغرهای بعدی، اخم و چس ِ طرف، فشارهای مالی و... " باهاش بخوابی ، نباید ترسید ! که میشود کسی که درد و رنج برایت می‌آورد را دوست داشت حتی . یک‌جور عجیب بی‌وقفه‌ی ناگزیری... که توجیه ش باشد جز این راهی بلد نبوده برای از دست ندادنت مثلا .

 

نفس | | 9