زردچوبه ها خودکشی هم کنند،زعفران نمیشوند  .

 

 

 

نفس | |