دست هایِ تو تصمیمم بود، باید می‌گرفتم و دور می‌شدم. 

 

 

 

نفس | |