نفس بکش دخترکم

با همین ریه های تنگ بیمار که یک قهقهه را تاب نمی آورند و به شماره می اندازند

دم و بازدمت را نفس بکش.آنقدر که پرشود حجم همه ی کابوسهات از عطر زندگی ... 

که مدام دنیا فرصت های تازه ایی برای گریستن در اختیار آدم میگذارد... 

 

 

 

نفس | | 20