همیشه یکی از زن های زندگی مردی که دوستش داشته م بودم 

که هرگز تمام زندگی ش نبوده م ... 

 

 

 

نفس | |