خیلی از چیزها رفتنشان ،بودنشان را باعثِ باور می شود و آدم درک می کند کم کم بیچارگی را 

 

 

 

نفس | |