گفتن ِ دوست‌ات دارم سخت‌ترین کار ِ دنیاست، وقتی کسی دلش نخواهد این را بشنود.
و من می‌توانم این را بارها و بارها تکرار کنم. همین دوستت دارم را.
دوستت دارم را..
دوستت دارم را...
دوستت دارم را....
حق با آقای الف است. گفتن‌اش بی هیچ امیدی واقعی‌تر است.
گیرم واقعی‌ترها همیشه شکست بخورند. 
 
 
 
 
 
 
نفس | |