زمانه هیچ نبخشد ، که باز نستاند ... 

 

 

نفس | | 21