... صدایت و چشمهای سیاه ِ پر از رفتنت

 

 

 

 

نفس | |