سرباز داریم. عاشق داریم. فارغ داریم. دیوث، جاکش، خسته، داغون، همه چیزی پیدا می‌شود این اطراف. اما از آن آدم‌هایی که بشود باهاشان زندگی کرد ، نه !
که نیست ! که پیدا نمی‌شود.   

 

 

 

 

نفس | |