خدا نیاوَرَد که دل به چمدان ببندی؛ بعدِ یک پاییز خیالِ آمدن و یک زمستان نیامدنش. 

 

 

 

نفس | | 0