حریف فرضی خوبی هم نیستم حتی ! تو به‌جای من هم تاس بیانداز لطفاً؛
من هم پوستِ کلفت‌م را به باخت‌های تو قرض می‌دهم.  

 

 

 

نفس | | 0