میگفت : من اگه دختر بودم،بین گزینه‌هام اونی رو انتخاب می‌کردم که بعد از اولین خیانتش (که بالطبع خودش نمی‌اومد اعتراف کنه و چند ماه بعد از قضیه خودم می‌فهمیدم)، وقتی که با گریه تو چشماش زل می‌زنم، مثل یه سگ گرسنه و پشمالو و آلوده، ســرش رو پایین نندازه؛ و هنوز عشق تو وجــودش باشه. مهـــــم هم نیست به کـــدوم  ِما. 

 

 

 

نفس | | 3