همیشه بدترین اتفاق زندگی آدم اتفاقی ست که هیچوقت از آن نمی ترسیده. 

 

 

 

نفس | | 4