میگفت: مردهایتان را با هم قسمت کنید . زن هایتان را . معشوقه‌هایِ های- لایت شده لای لباس خواب همسران‌تان را . پارتنرهای قد و نیم قدتان را ،اتاق‌تان را ، رختخواب‌هایتان را با هم قسمت کنید . مسواک و حوله و باقی لوازم‌تان را ، شورت و پیرهن و عرق‌گیر ، همه را با هم قسمت کنید . با هم مدارا کنید ، رفیق باشید ، و همانطور که لب معشوق مشترک‌تان را درسانس‌های تعریف شده می‌بوسید ، با هم شوخی کنید . بله ، شوخی کنید . در وضعیتی بسیار جدی با هم شوخی کنید و مردهایتان را ، زن هایتان را ، همه را با هم قسمت کنید . آدم‌ها قدر همه‌ی آدم‌ها جا دارند و بی‌شرف‌تر از آنند که تنهایی به خاطرشان گریه کنید ... 

 

 

 

نفس | | 11