اینکه مردم برای آدم شخصیتی می سازند و فکر می کنند که آدم آن جوری است، بعد آدم را تحویل می گیرند. بعدش آدم نشان می دهد که آنجوری نیست و اینجوری است. حالشان گرفته می شود

اما تو حالت گرفته نشود.لطفا . 
یک لحظه به اتفاقات سـlـسی که توی ذهن من درباره ات می افتد یک نگاهی بیاندازی می فهمیدی که من چقدر رعایت تو را می کنم.  

 

 

 

نفس | | 5