از تمامی طعم ها یکی 

/ تنها یکی

 مرا هوســناک می کند

آن هنگام که 

 لبــانت 

 به دلجویی دهانم برمی‌خیزن   

 آن "دوستت دارم" گفتن  ِ تن سیراب، پس از رخوت ِهمــخوابــگی... 

 

 

 

نفس | | 9