" اونقد ندیدمت احساس میکنم جرأتم زیاد شده ،اینبار که همو ببینیم شاید بی هوا بغلت کردم " ... 

 

 

نفس | | 19