زندگی بی رحمانه زیبا میشود وقتی به بهبود همه چیز ناامیدانه امید دارم  ! 

 

 

 

نفس | | 16