"پنجول می کِشند
هـــزار گربه توی سینه ام
جوجــه* هایت را وقتی
تــوی آفتاب می اندازی"...

  

*استعاره از سینه ی زن

   

نفس | | 27