..."و تنهایی مثل ِ لعنتی ترینْ مار ِدنیا،سرش را می کُند توی ِسوراخم" . 

 

 

 

نفس | | 18