راس می‌گی خرگوشه باید انقدر سرشو بکوبه به دیوار جعبه، انقدر کسی نره سراغش که درش بیاره، که خسته شه، که خوابش ببره. که یاد بگیره، وقتی قراره تو جعبه بمونه، باید بمونه.  

 

 

نفس | | 9