"اگر خواستی می توانی
با خسرو
هر چند بار که خواستی 
 ازدواج کنی !
اگر خواستی می توانی 
از حرص ِمن
همه چیزهای بزرگ و گرم دنیا را
فرو کنی توت !
اگر خواستی حتی
می توانی
عکست را
توی ILovePolrn بدترینش بیاندازی!
من یک گوشه می نشینم
توی تاریکی،
وبلاگ می نویسم
و حرف می زنم که عین خیالم نیست
و با همین تپ و تپ ِ کوچک ِلپ تاپ،
صدای ِتیشه ی فرهاد را
تقلید می کنم"... 

 

  

نفس | | 15