سرما 

 سرسره های ِ خالی ِ پارک  ...

 امیدِ دیدن ِ اتفاقیت رو هم در من کُشت.  

 

 

 

 

نفس | | 10