همه چیز ِمردها اولین َست. حتی اگر هزار بار. همه چیز ِزن ها آخرین َست حتی اگر فقط همان یکدفعه... 

 

 

 

نفس | | 14