چشم هایی که گرچه حریص ِخنده های ِ تو ، ولی دورند. 

 

 

 

نفس | | 9