مرد متاهلی که پا نداشت، به مردی که داشت با خودش به خانه می‌برد، گفت:
ــ مریض است. مراعات کن.

 

  رضا ناظم 

  

 

نفس | | 10