مرد خفته در بسترم هم در تاریکی مرا بهتر می شناسد. 

 

 

 

 

نفس | | 5