مگر تو قهر نکرده ای با من؟
چرا هنوز عصرهای من
بوی مانتوی ِ در آورده تو را دارد؟ 

 

 

 

نفس | | 14