شبای بدبیاری  
نفس های ِشماره
انگشتان ِظریف ....
التیام ناپذیر است
 در بر می گیرد آدم را
 خسته می کند آدم را
 هلاک می کند آدم را
 و آدم در برابرش حتی
 یارای ِسعی ندارد...

  

  

نفس | | 4