رَخت اگر برمان نیست، به‌سببِ طهارتِ بدعافیتِ شبانه است. آبِ گرمابه جوش بود... تمام بساط‌مان تاول‌زد تا آب‌کشیدیم. 

 

 

 

نفس | | 15