دست‌انداختیم به دیوانِ خواجه، تفأل زدیم به نیّتِ عاقبت‌به‌خیری. این صفحه آمد که نشان گذاشته‌ایم. خود و خدایی خوب شعری هم گفته. منتها آوردیم زحمت‌نباشد نشانِ آقاجان‌تان بدهید، ببیند اصلاً گل‌بهار دلش با ما هست؟ ...  

 

 

 

نفس | | 22