غم
بی هدف
در خیابان تهران
راه می رود
 

 

 

نفس | | 16