...که به در و دیوارهای متعددی کوبیده تا کسی از دوست داشتن  َش منصرف نشود . 

 

 

نفس | | 7