دارم مدام نگاه می کنم ببینم چطور می شود از تو باز هم انتقام بگیرم .  

 

 

نفس | |