یک روزی آدم ساعت را نگاه می کند و می بیند عقربه ی ساعت که یازده و ده دقیقه بوده دو ساعت پیش همچنان یازده و ده دقیقه مانده. تعجب نمی کند و فکر نمی کند که ساعت خراب شده. شک نمی کند. شک کار زنده هاست وسایلش را جمع می کند و می رود خانه... 

 

  

 

 

نفس | | 3