خیلی بد است که آدم نتواند کسی را به هیچ چیز قسم بدهد. 

 

 

 

نفس | | 10