نیستی، 

 همین برای خوشبخت نبودن  کافیست.

نفس | | 12