قبول خالد !
دل مردها مثل ِ رحم ِ زن ها نیست، نه پر از خون می شه نه برای ِخاطر ِکسی جا باز می کنه  ... 

 

 

 

نفس | | 11