میگفت: یه کم حرفه ای تر که بشی ، دیگه یاد میگیری کِی ، به کی ، تو چه موقعیتی ، تو چه شرایط روحی ای ، چه حرفی رو بزنی که طرف درگیرت بشه ..اونقدر که نتونه خودشو با هیچ کسی جز تو تصور کنه .. 

 

 

 

نفس | | 6