مثل وقتی که ماشینی مدتِ زیادی زیر باران بوده،با سرعت از جایی که پارک شده، دور می شود، و مدت کمی،جایی باقی می‌ماند که خود را از بقیه‌ی خیابان جدا می کند تا آن هم خیس شود و دیگر از بقیه جدا نباشد.
این همان چیزی است که از تو باقی می‌ماند وقتی می روی"...  

 

 

 

نفس | | 15