قفلت می کنم
می بوسمت
و قفلت می کنم
و می بوسمت
و فشار میدهمت 
و می بلعمت
که جوری
که توی سینه ام باشی
عطرت
بیاید با هر نفس
و با دانه دانه
از ملکولهای اکسیژن
و دانه دانه گلبولهای قرمز
مخلوط شوی
این تخصص من است
با تو قاطی خواهم شد
تمام جانت بوی من را می گیرد
با وجود آنکه
این تویی که خوشبویی
و این منم که تو را بلعیدم!

  

 

 

نفس | | 30